Конкретни цели на програмата по GDPR, насочени към развитието на компетентностите на педагогическите специалисти.

Изискванията за безопасни условия на обучение, възпитание и труд и осигурява на децата/учениците сигурна и безопасна среда, вкючително и за работата в интернет среда. Да се предоставят теоретични и практически знания по прилагане на общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Обработващият лични данни е задължен да спазва всички установени
правила и норми за защита на личните данни и носи солидарна отговорност за причинени вреди заедно с администратора. На децата се полага специална защита на личните данни, тъй като те не познават достатъчно добре съответните рискове, заплахи и евентуални неблагоприятни последици от неправомерното обработване на данни, както и своите права. Общият регламент за защита на личните данни въвежда редица задължения за администраторите и обработващи лични данни, някои от които са изцяло нови и непознати в досега действащата правна уредба, с които обучителната програма ще запознае обучаваните.

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежитие
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
 • Корепетитори, хореографи, треньори
 • Учители - предучилищно образование
 • Учители - целодневна организация

Обучението осигурява познания, въвеждащи в изискванията на GDPR, основи на сигурността на данните, ролята на длъжностното лице в организацията, обучението на персонала, казусите в практиката на КЗЛД, налагането на санкции на обработващите лични данни и др. Обучението предлага систематизирано, ясно, достъпно, практически ориентирано и задълбочено разбиране как да се защитят личните данни и как бизнесът и държавните организации могат да приложат изискванията на регламента в дейността си. Покрива основните изисквания към организациите относно Регламента за защита на личните данни, който се прилага от 25 май 2018 и ще важи за всички публични и частни институции. Обучението прилага насочен към резултатите подход – практически задачи, казуси, ролеви игри, дискусия и запознаване с добри практики. Качеството на GDPR обучението е на европейско равнище – материята се поднася от лектори с дългогодишен опит в държавния и частния сектор. Обучението дава възможност за установяване на методология как се водите комуникация с надзорните и контролни органи и решаването на проблеми, идващи от външни източници.

Вход

Запомни ме