Издадена от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 57 от 18.07.1997 г.