Издадена от министъра на вътрешните работи Обн. ДВ. бр. 22 от 18.03.2011 г., изм. ДВ. бр. 88 от 8.11.2016 г.