Издадена от министъра на културата, Обн. ДВ. бр. 50 от 30.05.2008 г., изм. ДВ. бр. 62 от 10.08.2010 г., изм. ДВ. бр. 63 от 16.08.2011 г., изм. ДВ. бр. 77 от 9.10.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 28.03.2014 г.