Ратифицирано със закон, приет от 38-мо Народно събрание на 7.02.2001 г. - ДВ, бр. 16 от 20.02.2001 г. Издадено от министерството на образованието и науката. Обн., ДВ, бр. 88 от 12.10.2001 г.