Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 39 от 25.04.2003 г., попр., бр. 55 от 17.06.2003 г., доп., бр. 66 от 25.07.2003 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...