Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г.