Трудовата заетост на чужденци - граждани на трети държави на територията на Република България, е регламентирана в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ - обн. ДВ, бр. 33 от 26.04.2016 г., в сила от 21.05.2016 г., изм. и доп. бр. 97 от 2016 г. и бр. 97 от 2017 г.) и Правилника за неговото прилагане (ППЗТМТМ - обн. бр. 79 от 07.10.2016 г., изм. и доп. бр. 48 от 16.06.2017 г., изм. и доп. бр. 79 от 03.10.2017 г.).

Регистрирайте се, за да прочетете още...

В „Държавен вестник“, бр. 99 от 12.12.2017 г. бе обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. (ЗБДОО за 2018 г.). В него са заложени промени, които засягат осигуряването, обезщетенията за временна неработоспособност, безработица и майчинство.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

ВЪПРОС: „Работя като учител. Имам два въпроса относно пенсионирането. Миналата година придобих право за ранно пенсиониране, но реших да не го използвам, а да поработя още около три години. Продължих работа, но бях назначена до края на юни 2017 г. И тъй като от септември ще си намеря ново място в училище, трябваше да се регистрирам за два месеца - или и август в бюрото по труда. Там обаче ми казаха, че ще проверят дали съм придобила право на ранно пенсиониране и ако е така, няма да ми бъде отпусната помощ за безработица.
Моля да ми изясните защо, след като това ранно пенсиониране не е задължително, не се отпускат помощи при безработица? Вторият ми въпрос е: при редовното пенсиониране на учителите, колко работни заплати се изплащат и какви са условията, за да бъдат изплатени?“

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Системата за възнаграждение на персонала е съвкупност от правила, процедури и стратегии на дадена организация, отнасящи се до компенсацията на работещите за техния принос, умение, компетентност и пазарна стойност. Възнагражденията трябва да отговарят на резултатите, постигнати чрез труда, и да са договорени между работещите и работодателя. Чрез тях се определят работните заплати, допълнителните възнаграждения, различните социални придобивки и стимули.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Вече седемнадесета година действа Кодексът за социално осигуряване (КСО - обн. ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.), с приемането на който се осъществи цялостна реформа в областта на социалното осигуряване.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

През 2017 г. работодателите ще могат да назначават работници и служители на нови шестнадесет професии, с които съгласно Заповед № РД 01-919 на министъра на труда и социалната политика от 28.12.2016 г. (съгласувана с председателя на Националния статистически институт), бе допълнена Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД).
Промените в НКПД влизат в сила от 01.01.2017 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

ВЪПРОС: Работодателят е прекратил трудовия договор на учител на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ - поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В базата за изчисляване на обезщетението при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 КТ, освен допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, трябва ли да се включи и допълнителното възнаграждение за придобита професионално-квалификационна степен?

Регистрирайте се, за да прочетете още...

ВЪПРОС: Трудовият договор на учителка в държавно училище е прекратен. Към датата на прекратяването учителката е придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и има 38 години трудов стаж. Три години преди прекратяването на трудовия договор е работила за няколко месеца в частно училище. Следва ли работодателят да й изплати обезщетение в размер на 10 заплати?

Регистрирайте се, за да прочетете още...

При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда - в размер на 10 брутни работни заплати.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Вход

Запомни ме