Издадена от министъра на отбраната, Обн. ДВ. бр. 14 от 13.02.2018 г., доп. ДВ. бр. 41 от 18.05.2018 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 37 от 5.05.2006 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Издадена от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 70 от 11.09.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 40 от 15.05.2018 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Издадена от министъра на културата, Обн. ДВ. бр. 67 от 26.08.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 79 от 3.10.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 2.10.2018 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...