Издадена от министъра на образованието, науката и технологиите, обн., ДВ, бр. 61 от 19.07.1996 г.