Утвърдена с протокол № 1 на МC от 4.01.1996 г. Обн., ДВ, бр. 66 от 2.08.1996 г. В сила от 11.06.1996 г.