Одобрена с РМС № 663 от 27.10.2008 г.
Издадена от Министерството на външните работи, Обн., ДВ, бр. 2 от 9.01.2009 г., в сила от 24.11.2008 г.