Одобрена с Решение № 396 от 6.06.2011 г. на Министерския съвет. В сила от 16.05.2012 г.
Издадена от Министъра на външните работи, Обн. ДВ. бр. 42 от 5.06.2012 г.