Одобрена с РМС № 647 от 15.09.2003 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 92 от 17.10.2003 г., в сила от 16.09.2003 г. и валидна до 31.12.2007 г.