Одобрена с Протокол № 6 на МС от 10.02.2000 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 40 от 16.05.2000 г., в сила от 31.03.2000 г.