Одобрена с Протокол № 18 (т. 19) от заседанието на Министерския съвет на 27.04.2000 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 62 от 28.07.2000 г., в сила от 1.07.2000 г.