Утвърдена с Решение № 112 на МС от 8.03.2000 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 99 от 20.11.2001 г., в сила от 10.10.2001 г.