Одобрена с извлечение от Протокол № 21 от заседание на Министерския съвет на 19.04.2001 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 105 от 4.12.2001 г., в сила от 17.10.2001 г.