Одобрена с РМС № 99 от 16.02.2004 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 33 от 23.04.2004 г., в сила от 17.02.2004 г.