Одобрена с Решение № 893 от 28.12.2007 г. на Министерския съвет. в сила от 18.01.2008 г.
Издадена от министъра на външните работи, Обн. ДВ. бр. 17 от 19.02.2008 г.