Одобрена с Решение № 750 от 29.11.2013 г. на Министерския съвет. В сила от 10.12.2013 г.
Издадена от Министъра на външните работи, Обн. ДВ. бр. 1 от 3.01.2014 г.