Одобрена с Решение № 53 от 20.01.2017 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването й - 14.03.2017 г.
Издадена от министъра на външните работи, Обн. ДВ. бр. 31 от 18.04.2017 г.