Издадена от министъра на образованието и науката и министъра на културата, Обн. ДВ. бр. 81 от 16.09.2008 г., изм. ДВ. бр. 66 от 24.08.2010 г., изм. ДВ. бр. 97 от 9.12.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 23.11.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 16 от 25.02.2014 г.