Издадена от министъра на отбраната, Обн. ДВ. бр. 14 от 13.02.2018 г., доп. ДВ. бр. 41 от 18.05.2018 г.