Издадена от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 70 от 11.09.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 40 от 15.05.2018 г.