Издадена от министъра на културата, Обн. ДВ. бр. 67 от 26.08.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 79 от 3.10.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 2.10.2018 г.