Издадена от Министъра на правосъдието, Обн. ДВ. бр. 59 от 1.07.2003 г., изм. и доп. ДВ. бр. 79 от 10.09.2013 г.