Издадена от Комисията за финансов надзор, Обн. ДВ. бр. 90 от 10.10.2003 г., изм. ДВ. бр. 12 от 7.02.2006 г., изм. ДВ. бр. 101 от 15.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 82 от 12.10.2007 г., изм. ДВ. бр. 37 от 8.04.2008 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 63 от 12.08.2016 г.