Издадена от Министъра на образованието, младежта и науката, Обн. ДВ. бр. 10 от 5.02.2010 г.