Приет с ПМС № 25 от 18.02.2005 г., Обн. ДВ. бр. 19 от 1.03.2005 г., изм. ДВ. бр. 83 от 18.10.2005 г., изм. ДВ. бр. 96 от 30.11.2005 г., изм. ДВ. бр. 61 от 8.07.2008 г., изм. ДВ. бр. 12 от 12.02.2010 г., изм. ДВ. бр. 58 от 30.07.2010 г., изм. ДВ. бр. 22 от 16.03.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 103 от 28.12.2012 г., изм. ДВ. бр. 62 от 12.07.2013 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Обн. ДВ. бр. 24 от 24.03.2000 г., изм. ДВ. бр. 94 от 2.11.2001 г., изм. ДВ. бр. 46 от 20.05.2003 г., изм. ДВ. бр. 61 от 8.07.2008 г., изм. ДВ. бр. 79 от 6.10.2009 г., доп. ДВ. бр. 22 от 16.03.2012 г., изм. ДВ. бр. 62 от 12.07.2013 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Издаден от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 68 от 30.07.1999 г., изм. ДВ. бр. 19 от 10.03.2000 г., изм. ДВ. бр. 53 от 12.06.2001 г., доп. ДВ. бр. 7 от 18.01.2002 г., изм. ДВ. бр. 68 от 16.07.2002 г., изм. ДВ. бр. 19 от 28.02.2003 г., изм. ДВ. бр. 33 от 11.04.2003 г., попр. ДВ. бр. 48 от 23.05.2003 г., изм. ДВ. бр. 65 от 22.07.2003 г., изм. ДВ. бр. 99 от 11.11.2003 г., изм. ДВ. бр. 15 от 24.02.2004 г., изм. ДВ. бр. 89 от 8.11.2005 г., изм. ДВ. бр. 7 от 27.01.2009 г., изм. ДВ. бр. 51 от 7.07.2009 г., изм. ДВ. бр. 87 от 3.11.2009 г., изм. ДВ. бр. 94 от 27.11.2009 г., изм. ДВ. бр. 43 от 8.06.2010 г., изм. ДВ. бр. 58 от 29.07.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 12.11.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 43 от 23.05.2014 г., доп. ДВ. бр. 74 от 5.09.2014 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Издаден от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 71 от 1.09.2006 г., изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 19.04.2016 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...