Издаден от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 68 от 30.07.1999 г., изм. ДВ. бр. 19 от 10.03.2000 г., изм. ДВ. бр. 53 от 12.06.2001 г., доп. ДВ. бр. 7 от 18.01.2002 г., изм. ДВ. бр. 68 от 16.07.2002 г., изм. ДВ. бр. 19 от 28.02.2003 г., изм. ДВ. бр. 33 от 11.04.2003 г., попр. ДВ. бр. 48 от 23.05.2003 г., изм. ДВ. бр. 65 от 22.07.2003 г., изм. ДВ. бр. 99 от 11.11.2003 г., изм. ДВ. бр. 15 от 24.02.2004 г., изм. ДВ. бр. 89 от 8.11.2005 г., изм. ДВ. бр. 7 от 27.01.2009 г., изм. ДВ. бр. 51 от 7.07.2009 г., изм. ДВ. бр. 87 от 3.11.2009 г., изм. ДВ. бр. 94 от 27.11.2009 г., изм. ДВ. бр. 43 от 8.06.2010 г., изм. ДВ. бр. 58 от 29.07.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 12.11.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 43 от 23.05.2014 г., доп. ДВ. бр. 74 от 5.09.2014 г.