Издаден от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 71 от 1.09.2006 г., изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 19.04.2016 г.