Издаден от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 74 от 24.08.2001 г., изм. и доп., бр. 27 от 15.03.2002 г.