Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 68 от 1.08.2003 г.