Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 42 от 22.05.1992 г., попр., бр. 56 от 10.07.1992 г.