Издаден от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 74 от 24.08.2001 г., изм. и доп., бр. 27 от 15.03.2002 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Издаден от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 44 от 2.06.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 24 от 16.03.2018 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Издаден от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 37 от 4.05.2018 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...