Ратифицирано със закон, приет от 38-мо Народно събрание на 7.02.2001 г. - ДВ, бр. 16 от 20.02.2001 г. Издадено от министерството на образованието и науката. Обн., ДВ, бр. 88 от 12.10.2001 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Обн. ДВ. бр. 61 от 31.07.2009 г., изм. и доп. ДВ. бр. 30 от 17.04.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 2 от 7.01.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 7 от 26.01.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 57 от 22.07.2016 г., изм. ДВ. бр. 48 от 8.06.2018 г.

Регистрирайте се, за да прочетете още...