По своята същност пенсионното производство представлява съвкупност от правни действия, извършвани от компетентни административни органи - длъжностни лица в ТП и ЦУ на НОИ, овластени от закона да преценяват правото на пенсия и да определят размера на същата, както и срока й, когато това е приложимо. Производството е административно по своя характер, поради което за неуредените в КСО и НПОС въпроси, се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Вход

Запомни ме