Трудовата заетост на чужденци - граждани на трети държави на територията на Република България, е регламентирана в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ - обн. ДВ, бр. 33 от 26.04.2016 г., в сила от 21.05.2016 г., изм. и доп. бр. 97 от 2016 г. и бр. 97 от 2017 г.) и Правилника за неговото прилагане (ППЗТМТМ - обн. бр. 79 от 07.10.2016 г., изм. и доп. бр. 48 от 16.06.2017 г., изм. и доп. бр. 79 от 03.10.2017 г.).

Вход

Запомни ме