ВЪПРОС: Може ли в трудовия договор между учител и частна детска градина да се договори платен годишен отпуск в размер 20 работни дни, както е по Кодекса на труда, а не 48 работни дни?

Регистрирайте се, за да прочетете още...

ВЪПРОС: Работникът с намалена трудоспособност ползва по-голям платен отпуск от останалите - 26 спрямо 20 дни (чл. 319 КТ). Защо при учителите това не се прилага? Не е ли дискриминация за учителя с намалена работоспособност?

Регистрирайте се, за да прочетете още...

С приближаването на летните месеци навлизаме в сезона на отпуските, а с тях за много от работниците, служителите и работодателите възникват различни правни въпроси относно законовите възможности за ползване на платения годишен отпуск за настоящата и минали години, начина на ползването му, кога отпускът се погасява по давност, и т.н.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

По своята същност пенсионното производство представлява съвкупност от правни действия, извършвани от компетентни административни органи - длъжностни лица в ТП и ЦУ на НОИ, овластени от закона да преценяват правото на пенсия и да определят размера на същата, както и срока й, когато това е приложимо. Производството е административно по своя характер, поради което за неуредените в КСО и НПОС въпроси, се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Регистрирайте се, за да прочетете още...

В „Държавен вестник“, бр. 77 от 18.09.2018 г. е публикувано Постановление № 193 на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
С допълненията в наредбата е създадена нова т. 9 на чл. 1, ал. 8, която се отнася за възстановените разходи на учителите по чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Регистрирайте се, за да прочетете още...

Вход

Запомни ме